កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ

កម្មវិធីបម្លែងប្រាក់តាមដានរូបិយប័ណ្ណបរទេសប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងធនាគារកណ្តាលសម្រាប់ 173 រូបិយប័ណ្ណ។
ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រាប្តូរប្រាក់ពិភពលោក។ កម្មវិធីបម្លែងប្រាក់។

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា (KHR):
បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR):
បំ​លែង ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់អឺរ៉ូ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
យ័ន (CNY):
បំ​លែង យ័ន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង យ័ន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង យ័ន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង យ័ន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់យ៉េន (JPY):
បំ​លែង ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់យ៉េន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់យ៉េន ទៅ យ័ន  

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ទាំងអស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណពិភពលោក។


Ariary ម៉ាដាហ្កាស (MGA):
បំ​លែង Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ យ័ន   បំ​លែង Ariary ម៉ាដាហ្កាស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Balboa Panamanian (PAB):
បំ​លែង Balboa Panamanian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Balboa Panamanian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Balboa Panamanian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Balboa Panamanian ទៅ យ័ន   បំ​លែង Balboa Panamanian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Birr អេត្យូពី (ETB):
បំ​លែង Birr អេត្យូពី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Birr អេត្យូពី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Birr អេត្យូពី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Birr អេត្យូពី ទៅ យ័ន   បំ​លែង Birr អេត្យូពី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Boliviano បូលីវី (BOB):
បំ​លែង Boliviano បូលីវី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Boliviano បូលីវី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Boliviano បូលីវី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Boliviano បូលីវី ទៅ យ័ន   បំ​លែង Boliviano បូលីវី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Cedi ហ្គាណា (GHS):
បំ​លែង Cedi ហ្គាណា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Cedi ហ្គាណា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Cedi ហ្គាណា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Cedi ហ្គាណា ទៅ យ័ន   បំ​លែង Cedi ហ្គាណា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Cordoba នីការ៉ាហ្គា (NIO):
បំ​លែង Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ យ័ន   បំ​លែង Cordoba នីការ៉ាហ្គា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
DRAM អាមេនី (AMD):
បំ​លែង DRAM អាមេនី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង DRAM អាមេនី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង DRAM អាមេនី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង DRAM អាមេនី ទៅ យ័ន   បំ​លែង DRAM អាមេនី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Dalasi ហ្គាំប៊ៀ (GMD):
បំ​លែង Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ យ័ន   បំ​លែង Dalasi ហ្គាំប៊ៀ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Denar ស្រុកម៉ាសេដូន (MKD):
បំ​លែង Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ យ័ន   បំ​លែង Denar ស្រុកម៉ាសេដូន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Escudo Cape Verde (CVE):
បំ​លែង Escudo Cape Verde ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Escudo Cape Verde ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Escudo Cape Verde ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Escudo Cape Verde ទៅ យ័ន   បំ​លែង Escudo Cape Verde ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Florin Aruban (AWG):
បំ​លែង Florin Aruban ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Florin Aruban ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Florin Aruban ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Florin Aruban ទៅ យ័ន   បំ​លែង Florin Aruban ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Forint ហុងគ្រី (HUF):
បំ​លែង Forint ហុងគ្រី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Forint ហុងគ្រី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Forint ហុងគ្រី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Forint ហុងគ្រី ទៅ យ័ន   បំ​លែង Forint ហុងគ្រី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Fuerte Bolivar Venezuelan បាន (VEF):
បំ​លែង Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ យ័ន   បំ​លែង Fuerte Bolivar Venezuelan បាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Gourde ហៃទី (HTG):
បំ​លែង Gourde ហៃទី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Gourde ហៃទី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Gourde ហៃទី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Gourde ហៃទី ទៅ យ័ន   បំ​លែង Gourde ហៃទី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Guarani (PYG):
បំ​លែង Guarani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Guarani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Guarani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Guarani ទៅ យ័ន   បំ​លែង Guarani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Gulden Antilliaanse (ANG):
បំ​លែង Gulden Antilliaanse ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Gulden Antilliaanse ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Gulden Antilliaanse ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Gulden Antilliaanse ទៅ យ័ន   បំ​លែង Gulden Antilliaanse ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Honduran Lempira (HNL):
បំ​លែង Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Honduran Lempira ទៅ យ័ន   បំ​លែង Honduran Lempira ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Hryvnia (UAH):
បំ​លែង Hryvnia ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Hryvnia ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Hryvnia ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Hryvnia ទៅ យ័ន   បំ​លែង Hryvnia ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Kina (PGK):
បំ​លែង Kina ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Kina ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Kina ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Kina ទៅ យ័ន   បំ​លែង Kina ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Krona ស៊ុយអែត (SEK):
បំ​លែង Krona ស៊ុយអែត ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Krona ស៊ុយអែត ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Krona ស៊ុយអែត ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Krona ស៊ុយអែត ទៅ យ័ន   បំ​លែង Krona ស៊ុយអែត ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Kroon ភាសាអេស្តូនី (EEK):
បំ​លែង Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ យ័ន   បំ​លែង Kroon ភាសាអេស្តូនី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Kwanza (AOA):
បំ​លែង Kwanza ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Kwanza ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Kwanza ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Kwanza ទៅ យ័ន   បំ​លែង Kwanza ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Lilangeni (SZL):
បំ​លែង Lilangeni ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Lilangeni ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Lilangeni ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Lilangeni ទៅ យ័ន   បំ​លែង Lilangeni ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Loti (LSL):
បំ​លែង Loti ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Loti ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Loti ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Loti ទៅ យ័ន   បំ​លែង Loti ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក (MZN):
បំ​លែង Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ យ័ន   បំ​លែង Metical ម៉ូហ្សាំប៊ិក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Naira នីហ្សេរីយ៉ា (NGN):
បំ​លែង Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ យ័ន   បំ​លែង Naira នីហ្សេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Nakfa (ERN):
បំ​លែង Nakfa ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Nakfa ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Nakfa ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Nakfa ទៅ យ័ន   បំ​លែង Nakfa ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Ngultrum ប៊ូតាន (BTN):
បំ​លែង Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ យ័ន   បំ​លែង Ngultrum ប៊ូតាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Nuevo ប៉េរូ Sol (PEN):
បំ​លែង Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ យ័ន   បំ​លែង Nuevo ប៉េរូ Sol ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Ouguiya Mauritanian (MRO):
បំ​លែង Ouguiya Mauritanian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Ouguiya Mauritanian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Ouguiya Mauritanian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Ouguiya Mauritanian ទៅ យ័ន   បំ​លែង Ouguiya Mauritanian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Pa`anga (TOP):
បំ​លែង Pa`anga ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Pa`anga ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Pa`anga ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Pa`anga ទៅ យ័ន   បំ​លែង Pa`anga ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Pula បុតស្វាណា (BWP):
បំ​លែង Pula បុតស្វាណា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Pula បុតស្វាណា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Pula បុតស្វាណា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Pula បុតស្វាណា ទៅ យ័ន   បំ​លែង Pula បុតស្វាណា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា (GTQ):
បំ​លែង Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ យ័ន   បំ​លែង Quetzal ក្វាតេម៉ាឡា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Rand (ZAR):
បំ​លែង Rand ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Rand ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Rand ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Rand ទៅ យ័ន   បំ​លែង Rand ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Rial Omani (OMR):
បំ​លែង Rial Omani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Rial Omani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Rial Omani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Rial Omani ទៅ យ័ន   បំ​លែង Rial Omani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Rial អ៊ីរ៉ង់ (IRR):
បំ​លែង Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ យ័ន   បំ​លែង Rial អ៊ីរ៉ង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Riyal កាតា (QAR):
បំ​លែង Riyal កាតា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Riyal កាតា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Riyal កាតា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Riyal កាតា ទៅ យ័ន   បំ​លែង Riyal កាតា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត (SAR):
បំ​លែង Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ យ័ន   បំ​លែង Riyal រ៉ាប៊ីសាអូឌីត ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) (XDR):
បំ​លែង SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ យ័ន   បំ​លែង SDR (ពិសេសសិទ្ធិគូរ) ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Talas (WST):
បំ​លែង Talas ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Talas ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Talas ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Talas ទៅ យ័ន   បំ​លែង Talas ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Vatu វ៉ានូអាទូ (VUV):
បំ​លែង Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ យ័ន   បំ​លែង Vatu វ៉ានូអាទូ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
Vietnamesse ដុង (VND):
បំ​លែង Vietnamesse ដុង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង Vietnamesse ដុង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង Vietnamesse ដុង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង Vietnamesse ដុង ទៅ យ័ន   បំ​លែង Vietnamesse ដុង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ (XCD):
បំ​លែង ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ការាបៀនភាគខាងកើតប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
កោះ Falkland ផោន (FKP):
បំ​លែង កោះ Falkland ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង កោះ Falkland ផោន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង កោះ Falkland ផោន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង កោះ Falkland ផោន ទៅ យ័ន   បំ​លែង កោះ Falkland ផោន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ (KYD):
បំ​លែង កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ យ័ន   បំ​លែង កោះកៃម៉ានប្រាក់ដុល្លារ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្រោនន័រវេស (NOK):
បំ​លែង ក្រោនន័រវេស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ក្រោនន័រវេស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ក្រោនន័រវេស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ក្រោនន័រវេស ទៅ យ័ន   បំ​លែង ក្រោនន័រវេស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្រោនអ៊ីស្លង់ (ISK):
បំ​លែង ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ក្រោនអ៊ីស្លង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្វាចា Zambian (ZMW):
បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ យ័ន   បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្វាចា Zambian (ZMK):
បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ យ័ន   បំ​លែង ក្វាចា Zambian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ក្វាចាម៉ាឡាវី (MWK):
បំ​លែង ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ក្វាចាម៉ាឡាវី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
គីបឡាវ (LAK):
បំ​លែង គីបឡាវ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង គីបឡាវ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង គីបឡាវ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង គីបឡាវ ទៅ យ័ន   បំ​លែង គីបឡាវ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
គីយ៉ាភូមា (MMK):
បំ​លែង គីយ៉ាភូមា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង គីយ៉ាភូមា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង គីយ៉ាភូមា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង គីយ៉ាភូមា ទៅ យ័ន   បំ​លែង គីយ៉ាភូមា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
គូណាក្រូអាស៊ី (HRK):
បំ​លែង គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង គូណាក្រូអាស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ឆែក koruna ដែល (CZK):
បំ​លែង ឆែក koruna ដែល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ឆែក koruna ដែល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ឆែក koruna ដែល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ឆែក koruna ដែល ទៅ យ័ន   បំ​លែង ឆែក koruna ដែល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ឈីលី Unidad ដឺ Fomento (CLF):
បំ​លែង ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ យ័ន   បំ​លែង ឈីលី Unidad ដឺ Fomento ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដាហាមម៉ារ៉ុក (MAD):
បំ​លែង ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ យ័ន   បំ​លែង ដាហាមម៉ារ៉ុក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដួងកេនយ៉ា (KES):
បំ​លែង ដួងកេនយ៉ា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ដួងកេនយ៉ា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ដួងកេនយ៉ា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ដួងកេនយ៉ា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ដួងកេនយ៉ា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដួងតង់ហ្សានី (TZS):
បំ​លែង ដួងតង់ហ្សានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ដួងតង់ហ្សានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ដួងតង់ហ្សានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ដួងតង់ហ្សានី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ដួងតង់ហ្សានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដួងសូម៉ាលី (SOS):
បំ​លែង ដួងសូម៉ាលី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ដួងសូម៉ាលី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ដួងសូម៉ាលី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ដួងសូម៉ាលី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ដួងសូម៉ាលី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ដួងអ៊ូហ្គង់ដា (UGX):
បំ​លែង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ដួងអ៊ូហ្គង់ដា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
តាកាបង់ក្លាដែស (BDT):
បំ​លែង តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ យ័ន   បំ​លែង តាកាបង់ក្លាដែស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី (TMT):
បំ​លែង តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ យ័ន   បំ​លែង តូមិននីស្ថានម៉ាណាតថ្មី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល (ILS):
បំ​លែង ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ យ័ន   បំ​លែង ទម្ងន់ថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី (MNT):
បំ​លែង ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ទុគ្រីម៉ុងហ្គោលី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ (BAM):
បំ​លែង បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ យ័ន   បំ​លែង បូស្ន៊ីនិងហឺហ្ស៊េហ្គោវីណាសញ្ញាប្តូរ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប៉ាតាកាស Macanese (MOP):
បំ​លែង ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប៉ាតាកាស Macanese ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប៉េសូអាហ្សង់ទីន (ARS):
បំ​លែង ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប៉េសូអាហ្សង់ទីន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian (BSD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bahamian ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda (BMD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Bermuda ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារ Surinam (SRD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារ Surinam ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា (CAD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី (NAD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារណាមីប៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី (TWD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារតៃវ៉ាន់ថ្មី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ (TTD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ (NZD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារនូវែលហ្សេឡង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស (BBD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបារបាដូស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស (BZD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារបេលីហ្ស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ (BND):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារប៊្រុយណេ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ (SBD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា (LRD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារលីបេរីយ៉ា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី (SGD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារសិង្ហបុរី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង (HKD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហុងកុង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា (GYD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្គីយ៉ាណា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី (FJD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្វីជី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក (JMD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ (ZWL):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារហ្ស៊ីមបាវេ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី (AUD):
បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ដុល្លារអូស្រ្តាលី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ត្រយអយ (XAG):
បំ​លែង ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ត្រយអយ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់បាតថៃ (THB):
បំ​លែង ប្រាក់បាតថៃ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់បាតថៃ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់បាតថៃ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់បាតថៃ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់បាតថៃ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូគុយបា (CUP):
បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូគុយបា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូឈីលី (CLP):
បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូឈីលី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក (DOP):
បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូដូមីនីក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក (MXN):
បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូម៉ិកស៊ិក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី (COP):
បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន (PHP):
បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូហ្វីលីពីន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ (UYU):
បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់ប៉េសូអ៊ុយរូហ្គាយ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ (NPR):
បំ​លែង ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់រូពីនេប៉ាល់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន (PKR):
បំ​លែង ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់រូពីប៉ាគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស (MUR):
បំ​លែង ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់រូពីប្រទេសម៉ូរីស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីសីស្ហែល (SCR):
បំ​លែង ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់រូពីសីស្ហែល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា (LKR):
បំ​លែង ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់រូពីស្រីលង្កា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា (INR):
បំ​លែង ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់រូពីឥណ្ឌា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី (IDR):
បំ​លែង ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់រូពៀរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង (KPW):
បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងជើង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW):
បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ យ័ន   បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន (UZS):
បំ​លែង ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផលបូកស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោន (GBP):
បំ​លែង ផោន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោន ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនជឺស៊ី (JEP):
បំ​លែង ផោនជឺស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោនជឺស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោនជឺស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោនជឺស៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោនជឺស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនមែន (IMP):
បំ​លែង ផោនមែន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោនមែន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោនមែន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោនមែន ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោនមែន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនលីបង់ (LBP):
បំ​លែង ផោនលីបង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោនលីបង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោនលីបង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោនលីបង់ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោនលីបង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនសាំងហេឡេណា (SHP):
បំ​លែង ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោនសាំងហេឡេណា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនស៊ីរី (SYP):
បំ​លែង ផោនស៊ីរី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោនស៊ីរី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោនស៊ីរី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោនស៊ីរី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោនស៊ីរី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនស៊ូដង់ (SDG):
បំ​លែង ផោនស៊ូដង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោនស៊ូដង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោនស៊ូដង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោនស៊ូដង់ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោនស៊ូដង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនហ្គីប្រាលតា (GIP):
បំ​លែង ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោនហ្គីប្រាលតា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនហ្គេនស៊ី (GGP):
បំ​លែង ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោនហ្គេនស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ផោនអេហ្ស៊ីប (EGP):
បំ​លែង ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ យ័ន   បំ​លែង ផោនអេហ្ស៊ីប ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល (BRL):
បំ​លែង ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ យ័ន   បំ​លែង ពិតប្រាកដប្រេស៊ីល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ពោះវៀនធំ Salvadoran (SVC):
បំ​លែង ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ យ័ន   បំ​លែង ពោះវៀនធំ Salvadoran ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ពោះវៀនធំកូស្តារីកា (CRC):
បំ​លែង ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ យ័ន   បំ​លែង ពោះវៀនធំកូស្តារីកា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង (LVL):
បំ​លែង ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ យ័ន   បំ​លែង ភាសាឡាតវីយ៉ាទទឹង ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក (DKK):
បំ​លែង ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ យ័ន   បំ​លែង ភ្នំពេញក្រោនដាណឺម៉ាក ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ម៉ាណាត Azerbaijani (AZN):
បំ​លែង ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ យ័ន   បំ​លែង ម៉ាណាត Azerbaijani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
យេម៉ែនរៀល (YER):
បំ​លែង យេម៉ែនរៀល ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង យេម៉ែនរៀល ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង យេម៉ែនរៀល ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង យេម៉ែនរៀល ទៅ យ័ន   បំ​លែង យេម៉ែនរៀល ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រីងហ្គីត Malaysin (MYR):
បំ​លែង រីងហ្គីត Malaysin ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រីងហ្គីត Malaysin ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រីងហ្គីត Malaysin ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រីងហ្គីត Malaysin ទៅ យ័ន   បំ​លែង រីងហ្គីត Malaysin ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបបេឡារុស (BYN):
បំ​លែង រូបបេឡារុស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបបេឡារុស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបបេឡារុស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបបេឡារុស ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបបេឡារុស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបរបស់រុស្ស៊ី (RUB):
បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបរបស់រុស្ស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត (KWD):
បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់គុយវ៉ែត ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី (TND):
បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ទុយនីស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន (BHD):
បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់បារ៉ែន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី (LYD):
បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់លីប៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី (RSD):
បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ស៊ែប៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី (JOD):
បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ហ្ស៊កដានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី (DZD):
បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អាល់ហ្សេរី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ (IQD):
បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ យ័ន   បំ​លែង រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ (MVR):
បំ​លែង រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ យ័ន   បំ​លែង រ៉ូហ្វីយ៉ាម៉ាល់ឌីវ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លីតាលីទុយអានី (LTL):
បំ​លែង លីតាលីទុយអានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង លីតាលីទុយអានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង លីតាលីទុយអានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង លីតាលីទុយអានី ទៅ យ័ន   បំ​លែង លីតាលីទុយអានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លីរ៉ាតួកគីថ្មី (TRY):
បំ​លែង លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ យ័ន   បំ​លែង លីរ៉ាតួកគីថ្មី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លីរ៉ាម៉ាល់តា (MTL):
បំ​លែង លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ យ័ន   បំ​លែង លីរ៉ាម៉ាល់តា ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លីវប៊ុលហ្គារី (BGN):
បំ​លែង លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ យ័ន   បំ​លែង លីវប៊ុលហ្គារី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លើ Moldovan (MDL):
បំ​លែង លើ Moldovan ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង លើ Moldovan ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង លើ Moldovan ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង លើ Moldovan ទៅ យ័ន   បំ​លែង លើ Moldovan ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លើរ៉ូម៉ានី (RON):
បំ​លែង លើរ៉ូម៉ានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង លើរ៉ូម៉ានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង លើរ៉ូម៉ានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង លើរ៉ូម៉ានី ទៅ យ័ន   បំ​លែង លើរ៉ូម៉ានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លេខអាល់បានី (ALL):
បំ​លែង លេខអាល់បានី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង លេខអាល់បានី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង លេខអាល់បានី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង លេខអាល់បានី ទៅ យ័ន   បំ​លែង លេខអាល់បានី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ (KZT):
បំ​លែង លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ យ័ន   បំ​លែង លោកតេងកាហ្សាក់ស្តង់ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
សុមុនី Tajikistani (TJS):
បំ​លែង សុមុនី Tajikistani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង សុមុនី Tajikistani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង សុមុនី Tajikistani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង សុមុនី Tajikistani ទៅ យ័ន   បំ​លែង សុមុនី Tajikistani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
សោម Kyrgyzstani (KGS):
បំ​លែង សោម Kyrgyzstani ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង សោម Kyrgyzstani ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង សោម Kyrgyzstani ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង សោម Kyrgyzstani ទៅ យ័ន   បំ​លែង សោម Kyrgyzstani ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra (STD):
បំ​លែង សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ យ័ន   បំ​លែង សៅ Tome និងនាយកសាលា dobra ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ស្លូទីប៉ូឡូញ (PLN):
បំ​លែង ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ស្លូទីប៉ូឡូញ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ CFC (XOF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ CFC (XAF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់ CFC ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ Comoran (KMF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់ Comoran ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ Djibouti (DJF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់ Djibouti ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់កុងហ្គោ (CDF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់កុងហ្គោ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី (BIF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់ប៊ូរុនឌី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda (RWF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់ប្រទេស Rwanda ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច (XPF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់របស់បារាំងប៉ាស៊ីហ្វិច ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស (CHF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់ស្វ៊ីស ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ហ្វ្រង់ហ្គីណេ (GNF):
បំ​លែង ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ យ័ន   បំ​លែង ហ្វ្រង់ហ្គីណេ ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
ឡារីហ្សកហ្ស៊ី (GEL):
បំ​លែង ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ យ័ន   បំ​លែង ឡារីហ្សកហ្ស៊ី ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
អារ៉ាប់រួមដាហាម (AED):
បំ​លែង អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ យ័ន   បំ​លែង អារ៉ាប់រួមដាហាម ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន (AFN):
បំ​លែង អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ យ័ន   បំ​លែង អាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
អូន (SLL):
បំ​លែង អូន ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង អូន ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង អូន ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង អូន ទៅ យ័ន   បំ​លែង អូន ទៅ ប្រាក់យ៉េន  
អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) (XAU):
បំ​លែង អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា   បំ​លែង អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ ប្រាក់អឺរ៉ូ   បំ​លែង អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក   បំ​លែង អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ យ័ន   បំ​លែង អោនមាស / មាសអេឡិចត្រូនិ) ទៅ ប្រាក់យ៉េន  

នៅក្នុងការគណនារូបិយប័ណ្ណអត្រាប្រចាំថ្ងៃនៃរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកទាំងអស់ត្រូវបានតាមដាន។

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ គឺជាសេវាកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតឥតគិតថ្លៃដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងយល់ពីអត្រាឆ្លងនៃរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកទាំងអស់។

ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយធនាគារជាតិទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណដទៃទៀតនៃពិភពលោក។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាឆ្លងត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិអ៊ឺរ៉ុបផងដែរ។

តម្លៃទាំងពីរនេះនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ចំពោះរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅលើគេហទំព័រ moneyratestoday.com

ប្តូររូបិយប័ណ្ណឧ។ អ្នកអាចប្តូររូបិយប័ណ្ណមួយសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណមួយទៀតក្នុងអត្រាអំណោយផលនៅធនាគារពាណិជ្ជកម្មណាមួយ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុងធនាគារត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់យើង។

សិក្សា។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ដូចជាប្រាក់ដុល្លារប្រាក់អឺរ៉ូប្រាក់យន់និងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗដទៃទៀតនៃពិភពលោកនៅក្នុងសេវាកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់យើង។ កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ និងបំលែងរូបិយប័ណ្ណជាប្រាក់ចំណេញ។

អត្រាឆ្លងនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនិងអឺរ៉ូអត្រាឆ្លងប្រាក់ដុល្លារធៀបនឹងប្រាក់អឺរ៉ូអត្រាឆ្លងប្រាក់អឺរ៉ូធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនិងអត្រារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនៃរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗរបស់ពិភពលោក។ គឺជាអត្រាការប្រាក់ឬរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗ។ វាជះឥទ្ធិពលដល់អត្រាប្តូរប្រាក់នៃរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកទាំងអស់។

សម្រាប់។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា យើងចាត់ទុកអត្រាឆ្លងដូចខាងក្រោមជាអត្រាចម្បង៖

  • ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅអត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូ។
  • អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅដុល្លារអាមេរិក។
  • ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅអត្រាប្តូរប្រាក់យន់។
  • ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅអត្រាប្តូរប្រាក់យ៉េន។

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ចំពោះរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើអត្រាឆ្លងទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅ។ Boliviano បូលីវី ជាធម្មតាត្រូវបានគណនាផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងអឺរ៉ូ។ ដើម្បីគណនាតម្លៃរបស់។ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ថ្ងៃនេះអត្រាការប្រាក់បានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការពីធនាគារជាតិនិងពីធនាគារអ៊ឺរ៉ុបត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ធនាគារបានកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា និងរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកផ្សេងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយផ្អែកលើស្ថិតិជួញដូរប្តូរប្រាក់។ នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកអាចតាមដានតម្លៃភ្លាមៗនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៅលើការផ្លាស់ប្តូរ។ ឧទាហរណ៍ អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា នៅលើអ៊ីនធឺណេតប្តូរប្រាក់ Forex

moneyratestoday.com តាមដានរាល់អត្រាឆ្លងនៃរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកទាំងអស់ក្នុងពេលជាក់ស្តែង។

ព័ត៌មានអត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពដែលទុកចិត្តជាផ្លូវការ។

ឧទាហរណ៍អ្នកអាចឃើញអត្រាឆ្លងនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់អឺរ៉ូពីធនាគារជាតិសំខាន់សំរាប់ថ្ងៃនេះបង្ហាញអត្រាឆ្លងនៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនិងប្រាក់អឺរ៉ូពីធនាគារអ៊ឺរ៉ុបភ្លាមៗ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់នៅលើប្តូរប្រាក់បរទេសតាមអ៊ីនធឺណិត។

ដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្រាប្តូរប្រាក់នៃរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតបញ្ចូលឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណឬនិមិត្តសញ្ញាអន្តរជាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យនៃកម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងចុចប៊ូតុង "បកប្រែ" ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការគណនាអត្រាត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកប្តូររូបិយប័ណ្ណដោយប្រើប៊ូតុង "ស្វប" ។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកចង់បានអត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅប្រាក់ដុល្លារបន្ទាប់មកបញ្ចូលឈ្មោះ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងវិស័យទីមួយនិង " ដុល្លារអាមេរិក” នៅក្នុងវិស័យទីពីរហើយចុចបំលែង។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអត្រាឆ្លងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដល់ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង "ផ្លាស់ប្តូរ" ។

មានវិធីទី ២ ក្នុងការស្វែងរក ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោក។

នៅលើទំព័រនេះនៃគេហទំព័រ moneyratestoday.com ក្នុងផ្នែក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់។ ទាំងអស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណពិភពលោក។ ស្វែងរក ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ក្នុងបញ្ជីរូបិយប័ណ្ណនិងតាមតំណភ្ជាប់នៃ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រាប្តូរប្រាក់ទៅរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវការ។

ព័ត៌មានស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗនៅពេលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារផ្លូវការ។

អត្រាប្តូរប្រាក់តាមអ៊ិនធរណេតត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ៣០ វិនាទីម្តង។