កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 27/01/2020 15:13

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ការបម្លែង។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 5.74 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាមធ្យម។ ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពី ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឥឡូវនេះស្មើនឹង 0.005741 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានឡើងថ្លៃជាងមុន។ 0 ។ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។ អត្រា ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ

មួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.005821 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.006081 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចប្តូរបានសម្រាប់ 0.005769 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ -1.37% ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ រយៈពេលមួយឆ្នាំគឺ -5.59% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ (TTD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ (TTD)
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 5.74 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ
5 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 28.71 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ
10 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 57.41 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ
25 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 143.53 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ
50 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 287.06 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ
100 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 574.13 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ
250 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 1 435.32 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ
500 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 2 870.64 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ

ថ្ងៃនេះ 10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចប្តូរបានសម្រាប់ 0.057413 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។ កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 0.14 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ សំរាប់ 25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ អ្នកអាចទិញ 0.29 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ សម្រាប់ 50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 100 KRW = 0.57 TTD អ្នកអាចលក់ 1.44 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ សម្រាប់ 250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ អ្នកអាចទិញ 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សម្រាប់ 2.87 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ថ្ងៃនេះនៅ 27 ខែមករា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
27.01.2020 0.005751 -1.81 * 10-5
26.01.2020 0.005769 -
25.01.2020 0.005769 -2.38 * 10-5
24.01.2020 0.005793 8.92 * 10-7
23.01.2020 0.005792 3.35 * 10-7

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ នៅលើ 27 ខែមករា 2020 ស្មើនឹង 0.005751 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ នៅលើ 26 ខែមករា 2020 ស្មើនឹង 0.005769 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។ 25 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 0.005769 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។ អតិបរិមា ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដល់ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺនៅលើ 24.01.2020 ។ 23 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 0.005792 ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និង ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សញ្ញាប្រាក់: ₩. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋ: កូរ៉េខាងត្បូង. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KRW. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កាក់: ឈុន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ, ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ រដ្ឋ: ទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ. ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ TTD. ប្រាក់ដុល្លារទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ កាក់: ភាគ.