កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 27/01/2020 15:12

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ការបម្លែង។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 7.05 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ មានតម្លៃជាមធ្យមពីប្រភពទាំងអស់។ បង្ហាញតម្លៃជាមធ្យមនៃការបំលែងនៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅជា ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងធនាគារ។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង គឺ 0.00705 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កើនឡើងទាក់ទងនឹង។ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ។ ថ្លៃដើម ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ឥឡូវស្មើនឹង 0.00705 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ

កាលពីប្រាំមួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.006946 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.007257 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ កាលពី ១០ ឆ្នាំមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានទិញសម្រាប់ 0.007244 0 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ អាចមើលឃើញនៅលើតារាង។ -1.69% ក្នុងមួយសប្តាហ៍ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ក្នុងរយៈពេលមួយខែ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ -1.46% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ (SBD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ (SBD)
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 7.05 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ
5 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 35.25 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ
10 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 70.50 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ
25 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 176.24 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ
50 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 352.49 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ
100 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 704.97 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ
250 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 1 762.43 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ
500 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 3 524.86 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ

ថ្ងៃនេះ 0.070497 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ អាចលក់បានសម្រាប់ 10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បន្ទាប់មកនៅក្នុង កោះព្រះបាទសាឡូម៉ូន ពួកគេអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.18 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ ថ្ងៃនេះ 0.35 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ អាចលក់បានសម្រាប់ 50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ អ្នកអាចទិញ 100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សម្រាប់ 0.70 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ ថ្ងៃនេះ 1.76 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ អាចរកទិញបានសម្រាប់ 250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 3.52 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ថ្ងៃនេះនៅ 27 ខែមករា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
27.01.2020 0.007061 -2.21 * 10-5
26.01.2020 0.007083 -
25.01.2020 0.007083 -1.64 * 10-5
24.01.2020 0.0071 -5.37 * 10-6
23.01.2020 0.007105 -4.93 * 10-6

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ នៅលើ 27 ខែមករា 2020 ស្មើនឹង 0.007061 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ នៅលើ 26 ខែមករា 2020 - 0.007083 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ នៅលើ 25 ខែមករា 2020 ស្មើនឹង 0.007083 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។ អត្រាខ្ពស់បំផុត KRW / SBD អត្រាសម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺលើ 23.01.2020 ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ នៅលើ 23 ខែមករា 2020 ស្មើនឹង 0.007105 ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និង ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សញ្ញាប្រាក់: ₩. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋ: កូរ៉េខាងត្បូង. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KRW. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កាក់: ឈុន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ, ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ រដ្ឋ: កោះព្រះបាទសាឡូម៉ូន. ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ SBD. ប្រាក់ដុល្លារព្រះបាទសាឡូម៉ូនកោះ កាក់: ភាគ.