កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណអត្រាប្តូរប្រាក់
កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់លើបណ្តាញ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រវត្តិសាស្រ្ត
ទិន្នន័យអត្រាប្តូរប្រាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ 27/01/2020 15:11

បំ​លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ការបម្លែង។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់។
10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 1.17 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក

ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពី ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ព័ត៌មានស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់គឺជាឯកសារយោង។ ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានឡើងថ្លៃជាងមុន។ 0 ។ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ ថ្ងៃនេះ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កំពុងតែកើនឡើងដល់ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ អត្រា ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ដោយ 0 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ការផ្លាស់ប្តូរ
បំ​លែង

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក

មួយសប្តាហ៍មុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចទិញបានសម្រាប់ 0.12 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.11 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.12 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ 1.8% ក្នុងមួយសប្តាហ៍ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក រយៈពេលមួយខែគឺ 2.4% ។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក រយៈពេលមួយឆ្នាំគឺ -1.6% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ
   អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក (JMD) រស់នៅលើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ Forex

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (KRW) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក (JMD)
10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 1.17 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក
50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 5.86 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក
100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 11.72 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក
250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 29.29 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក
500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 58.58 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក
1 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 117.17 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក
2 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 292.91 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក
5 000 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង 585.83 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក

កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះផ្តល់ជូន 1.17 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក សំរាប់ 10 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 2.93 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 25 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ ថ្ងៃនេះ 50 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង អាចរកទិញបានសម្រាប់ 5.86 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ អ្នកអាចប្តូរ 100 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សំរាប់ 11.72 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 29.29 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក បន្ទាប់មកនៅក្នុង ហ្សាម៉ាអ៊ីក អ្នកអាចទិញ 250 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។ អ្នកអាចទិញ 58.58 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក សម្រាប់ 500 ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ថ្ងៃនេះនៅ 27 ខែមករា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
27.01.2020 0.11736 -0.000378 ↓
26.01.2020 0.117738 -
25.01.2020 0.117738 -0.001728 ↓
24.01.2020 0.119466 0.001544 ↑
23.01.2020 0.117922 -0.000109 ↓

27 ខែមករា 2020, ១ ថ្លៃដើម ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ថ្លៃដើម។ 0.11736 ។ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក នៅលើ 26 ខែមករា 2020 - 0.117738 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ 25 ខែមករា 2020, ១ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង = 0.117738 ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ។ អត្រាខ្ពស់បំផុត KRW / JMD អត្រានៅក្នុង គឺនៅលើ 24.01.2020 ។ អត្រាទាបបំផុត KRW / JMD អត្រាសម្រាប់ខែចុងក្រោយគឺលើ 27.01.2020 ។

   ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក ប្រវត្តិសាស្រ្តអត្រាប្តូរប្រាក់

ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និង ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនិងប្រទេស

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង, ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង សញ្ញាប្រាក់: ₩. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង រដ្ឋ: កូរ៉េខាងត្បូង. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ KRW. ប្រាក់វ៉ុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កាក់: ឈុន.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក, ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក រដ្ឋ: ហ្សាម៉ាអ៊ីក. ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ JMD. ប្រាក់ដុល្លារហ្សាម៉ាអ៊ីក កាក់: ភាគ.