ប្រាក់អឺរ៉ូ

EUR = 63.56 USD
+0.284729 (+0.45%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

ផោន

GBP = 73.77 USD
+0.463715 (+0.63%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

ប្រាក់យ៉េន

JPY = 0.44 USD
+0.002356 (+0.53%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

យ័ន

CNY = 8.55 USD
+0.120247 (+1.43%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ