ប្រាក់អឺរ៉ូ

EUR = 1.17 USD
-0.006936 (-0.59%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

ផោន

GBP = 1.27 USD
-0.004832 (-0.38%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

ប្រាក់យ៉េន

JPY = 0.009505 USD
-0.000051961621127741 (-0.54%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

យ័ន

CNY = 0.15 USD
-0.000649 (-0.44%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ