ប្រាក់អឺរ៉ូ

EUR = 1.11 USD
-0.002894 (-0.26%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

ផោន

GBP = 1.31 USD
-0.000696 (-0.05%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

ប្រាក់យ៉េន

JPY = 0.00921 USD
-0.00000041357134896933 (-0%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

យ័ន

CNY = 0.14 USD
-0.000101 (-0.07%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ